نمودار 3 نوسان قیمت فروردین 1395

نمودار نوسان قیمت آیفون 6s 16G در فروردین 1395

نمودار نوسان قیمت آیفون 6s 64G در فروردین 1395

نمودار نوسان قیمت آیفون 6s 128G در فروردین 1395