نمودار نوسان قیمت آیفون 6s 16G در فروردین 1395

نمودار نوسان قیمت آیفون 6s 64G در فروردین 1395

نمودار نوسان قیمت آیفون 6s 128G در فروردین 1395