نمودار 2 نوسان قیمت اسفند 1394

نمودار نوسان قیمت آیفون 6s 16G در اسفند 1394

نمودار نوسان قیمت آیفون 6s 64G در اسفند 1394

نمودار نوسان قیمت آیفون 6s 128G در اسفند 1394