نمودار نوسان قیمت آیفون 6s 16G در اسفند 1394

نمودار نوسان قیمت آیفون 6s 64G در اسفند 1394

نمودار نوسان قیمت آیفون 6s 128G در اسفند 1394