طنز واردات رسمي آيفون!

طنز واردات رسمي آيفون!دوستان از گوشه كنار شاهد قيمت گذاري آيفون هاي رسمي هستيم!

اي مسئول محترم !

اگر قرار است رسمي باشد و نزديك به خدمات اصلي اپل !

اين تفاوت قيمت رنگ ها چيست؟

اين قدم اول است!

حداقل همانند قيمت خود كمپاني در سايت اپل تفاوتي در رنگبندي وجود نداشته باشد!

اولين قدم كه شباهتي به فروش اپل ندارد !

اميدواريم گارانتي شباهت بيشتري داشته باشد.

اميدواريم در گارانتي ، شاهد …

استفاده نا صحيح كرديد از گارانتي خارج شد !

نوسان برق داشتيد از گارانتي خارج شد !

زياد استفاده كرديد از گارانتي خارج شد !

آيفونُ ناراحت كرديد از گارانتي خارج شد!

نباشيم!


پايگاه اطلاع رساني قيمت آيفون شديدا موافق با واردات قانوني و گارانتي است ، اما قيمت و خدماتي ايده آل كه در حد شهروند ايراني باشد .

منبع : GheymateiPhone.com

تلگرام قیمت آیفون  telegram.me/gheymateiphone

اینستاگرام قیمت آیفون instagram.com/gheymateiphone